1386/09/18
1- یک داستان تخیلی در مورد فیلی که به اندازه یک مورچه بود بنویسید.

2- لطیفه ای بسازید که مربوط به یک پسر بچه تنبل باشد.

3- اگر شما به مدت یک هفته معلم کلاستان باشید چه کارهایی در آن هفته انجام خواهید داد؟

4- میخواهم یک چیزی اختراع کنم. آن این است .....

5- چند کلمه بنویسید که حرف اول و آخرشان " د " باشد .

6- نام چند وسیله که با چرخ حرکت میکنند را بنویسید.